Jak napisać reklamację do banku? 5 ważnych rad

Strona główna  »  Porady finansowe  »  Jak napisać reklamację do banku? 5 ważnych rad

Porady finansowe

Reklamacja do banku w przypadku błędnego przelewu

Robiąc pierwszą reklamację do banku konsument przeważnie nie wie, jakie kroki należy wykonać i jakie sytuacje mogą być reklamowane. W przypadku błędnego przelewu  lub błędnej transakcji konieczne jest złożenie pisemnej reklamacji do banku. Ta usługa nazywa się chargeback.

Gdy konsument wykonał błędny przelew, bank ma obowiązek pomóc posiadaczowi rachunku bankowego w odzyskaniu środków. W tym celu klient banku składa pisemną reklamację do banku. Od momentu otrzymania pisma bank ma trzy dni na poinformowanie odbiorcy błędnego przelewu, że na jego koncie bankowym przez pomyłkę zostały zaksięgowane środki. Omyłkowy odbiorca ma 30 dni na zwrot środków, na specjalny numer konta technicznego, którego numer podaje bank. W momencie otrzymania zwrotu, bank w ciągu jednego dnia powinien przekazać pieniądze klientowi, który zgłosił reklamację do banku.

Co ważniejsze, w tym przypadku banki zwolnione są z zachowania w tajemnicy danych osobowych konsumenta, który błędnie otrzymał przelew. Jeżeli zatem konsument nie będzie chciał zwrócić środków, nadawca przelewu będzie mógł dociekać swoich praw przed sądem. Co istotne, dane te nie mogą zostać wykorzystane w żaden inny sposób, ponieważ grozi to grzywną w wysokości nawet do 30 000 złych.

Jeśli konsument dostrzeże dość szybko, że wykonał przelew na zły rachunek bankowy, to może uda się go anulować. Każdy bank księguje zlecenia zgodzie z harmonogramem sesji ELIXIR. Jeżeli konsument zdąży przed sesją wychodzącą wycofać przelew prawdopodobnie uda się go anulować bez konieczności składania reklamacji. Na szczęście można sprawdzić jak długo idzie przelew.

reklamacja do banku

Czy mogę złożyć reklamację do banku w sprawie wypłaty z bankomatu?

Wypłacałeś pieniądze BLIK-iem z bankomatu i bankomat ich nie wypłacił ale pobrał z konta, a może zatrzymał kartę i zostałeś bez opcji wypłaty środków? Co zrobić w takiej sytuacji, gdy gotówka była bardzo potrzebna? Niestety w takim momencie pozostaje złożyć reklamację do banku i czekać na zwrot pieniędzy.

Jak złożyć reklamację do banku w sprawie braku wypłaty środków przez bankomat? W takiej sytuacji konsument powinien wziąć potwierdzenie transakcji. Jeśli potwierdzenie się nie wydrukowało można także zrobić zdjęcie komunikatu widniejącego na ekranie bankomatu. W kolejnym kroku należy zapisać lub sfotografować indywidualny numer bankomatu, a także odnotować datę, czas i miejsce, w którym doszło do zdarzenia. Bardzo ważne wykonanie telefonu na infolinię swojego banku i podanie wszystkich szczegółów zaistniałej sytuacji. Konsument może także skontaktować się telefonicznie z firmą, która jest właścicielem bankomatu, lub która go serwisuje. Gdy konsument posiada już wszystkie niezbędne informacje może złożyć reklamację w banku.

Przeważnie zwrot zatrzymanych pieniędzy nie potrwa długo. Gotówka, która została zatrzymana stanowi nadwyżkę i stanowi różnicę pomiędzy kwotami wypłaconymi a pobranymi. Sytuacja komplikuje się, gdy nadwyżki nie będzie, a środki klienta pobrała inna osoba. Jeżeli zostaliśmy bez środków, możemy skorzystać z szybkiej gotówki.

W przypadku zatrzymanej karty płatniczej procedura reklamacji przebiega w podobny sposób. Różnicę stanowi fakt utraty ważności karty. Konieczne będzie wyrobienie nowej karty, którą konsument otrzyma listownie.

Zasadność składania reklamacji dotyczącej kredytu we frankach

Składając reklamację w banku w przypadku kredytów we frankach raczej nie można się spodziewać natychmiastowego zwrotu środków. Procedura ta jest jednak konieczna, aby móc otworzyć drogę do dalszych działań. Reklamacja jest w tym przypadku pierwszym pismem które musi złożyć konsument.

W reklamacji należy zawrzeć takie informacje jak: adresat reklamacji, czyli bank w którym konsument zaciągnął kredyt we frankach, datę zawarcia i numer umowy kredytowej, dane osobowe konsumenta, a także oczekiwania konsumenta względem banku.

Jeżeli konsument zawarł umowę o kredyt indeksowany do franka szwajcarskiego, umowa z pewnością zawiera klauzule niedozwolone. Dlatego konsument może domagać się odfrankowienia zawartej umowy, innymi słowy może domagać się usunięcia z umowy ze wspomnianych klauzul niedozwolonych, lub jej unieważnienia.

Pisząc reklamację do banku w tym przypadku należy wyszczególnić, które klauzule stanowią według konsumenta zapisy niedozwolone. Klient może zatem żądać ich usunięcia, a także zwrotu nadpłaconych rat kredytu. W treści reklamacji należy zatem zawrzeć kwoty, których zwrotu domaga się konsument. Konsument powinien także opisać zastosowany sposób wyliczenia nadpłaty. W związku z podaniem kwot, w reklamacji do banku warto podać kwotę kredytu, okres kredytowania, ale także sumę wpłaconych pieniędzy na przestrzeni lat. Konieczne jest wpisanie różnic w kwotach, gdyby bank nie zastosował klauzul niedozwolonych. Różnica ta stanowi niejako nadpłatę, którą bank winien zwrócić klientowi.

Składanie reklamacji w przypadku braku rozliczenia prowizji

Zawierając z bankiem umowę dotyczącą kredyt gotówkowego, konsument ma prawo do wcześniejszego zwrotu pożyczonych środków. W związku z tym, gdy klient spłaci pieniądze przed czasem powinien otrzymać częściowy zwrot prowizji. Na ogół wystarcza wysłać do banku pismo w tej sprawie. Jeżeli pomimo złożenia wniosku, konsument nie otrzymał zwrotu prowizji, musi wysłać reklamację do banku.

Reklamację do banku w sprawie braku prowizji, tak jak w innych przypadkach najlepiej wysłać listem poleconym lub doręczyć osobiście w oddziale banku. W reklamacji należy uwzględnić następujące dane:

 • Miejsce i datę sporządzenia reklamacji,
 • Adresata – w tym przypadku bank, z którego usług skorzystał konsument,
 • Dane osobowe i adresowe kredytobiorcy,
 • Informacje o kredycie – w tym datę zawarcia umowy, indywidulany numer umowy, okres kredytowania,
 • Żądanie zwrotu prowizji,
 • Kwotę zwrotu prowizji,
 • Podstawę prawną, na którą powołuje się konsument,
 • Uzasadnienie swojego roszczenia,
 • Numer rachunku bankowego, na który bank ma przelać kwotę zwrotu,
 • Termin w jakim bank powinien dokonać zwrotu,
 • Własnoręczny podpis konsumenta.

Przeważnie banki odpowiadają konsumentowi w ciągu 30 dni. Jeśli jednak sytuacja jest wyjątkowo skomplikowana, czas oczekiwania na odpowiedź może się wydłużyć do 60 dni. Jeżeli termin ten się przedłuży konsument może zgłosić się do Rzecznika Finansowego.

Maksymalny czas rozpatrywania reklamacji przez bank

Oczekiwanie na odpowiedź na złożoną reklamację do banku, może się wyjątkowo dłużyć. W szczególności, gdy reklamacja dotyczy zwrotu środków. Banki jednak nie mogą w tym przypadku działać według własnych zasad. Bank ma z góry określony przepisami prawa czas na udzielenie konsumentowi odpowiedzi.

W standardowej procedurze, bank ma 30 dni na ustosunkowanie się do otrzymanie reklamacji. Jeśli jednak reklamacja jest wyjątkowo skomplikowana, bank musi udzielić odpowiedzi w ciągu 60 dni. Co istotne, jeśli sytuacja konsumenta faktycznie jest wyjątkowo trudna, bank musi powiadomić konsumenta w ciągu pierwszych 30 dni od złożenia reklamacji o przyczynie zwłoki i terminie, w którym otrzyma odpowiedź. Niestety zdarzają się sytuacje, w których przedłużenie odpowiedzi do 60 dni są nieuzasadnione. W takim przypadku konsument również może zwrócić się do Rzecznika Finansowego.

 

 

Najczęściej czytane artykuły

Zobacz inne artykuły z tej kategorii