Ile wynosi ulga na dziecko w 2024 roku?

Strona główna  »  Podstawy finansów  »  Ile wynosi ulga na dziecko w 2024 roku?

Podstawy finansów

Co roku każda osoba osiągająca dochody w Polsce, staje przed nieuniknionym obowiązkiem złożenia zeznania podatkowego. To moment, który dla niektórych jest źródłem stresu, a dla innych rutynową czynnością. Proces składania zeznań podatkowych, choć czasem skomplikowany, jest kluczowym elementem funkcjonowania naszego systemu podatkowego. Niezależnie od naszego nastawienia, to obowiązek, który musimy wypełnić, by uregulować nasze zobowiązania wobec państwa. Obecnie system jest na tyle uproszczony, że w mniej skomplikowanych sytuacjach wystarczy kilka minut, by ten obowiązek wypełnić. Musimy pamiętać o tym, że możemy korzystać z przysługujących nam ulg i odliczeń. Jedną z takich ulg jest ulga na dziecko. Czym jest ulga na dziecko? Co się zmieniło w 2024 roku? Ile wynosi ta ulga?

Czym jest ulga na dziecko?

Ulga na dziecko to forma wsparcia podatkowego, która przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci w Polsce. Jest to kwota, którą można odliczyć od podatku dochodowego, zmniejszając tym samym obciążenie podatkowe. Ulga ta jest przyznawana na podstawie określonych kryteriów, takich jak liczba dzieci w rodzinie oraz dochody rodziców. W zależności od liczby dzieci, ulga może być różna dla poszczególnych przypadków.

Istnieją także limity dochodowe, które decydują o prawie do skorzystania z ulgi. Dodatkowo występują także warunki dotyczące statusu dziecka, takie jak nauka w szkole, które muszą być spełnione, aby rodzice mogli skorzystać z ulgi. Ulga na dziecko ma na celu wspieranie rodzin w ponoszeniu kosztów związanych z wychowaniem dzieci oraz stanowi zachętę do zabezpieczenia odpowiednich warunków rozwoju dla najmłodszych. Jest to istotny element systemu podatkowego, który ma wpływ na sytuację finansową rodzin i może znacząco wpłynąć na wysokość podatku do zapłacenia. Dla wielu rodzin zwrot podatku jest zastrzykiem dodatkowej gotówki, tak jak ma to miejsce w przypadku darmowej chwilówki, której w tym przypadku nie trzeba zwracać. Zwolnienie to ma za zadanie wspierać rodziny, tak jak program 500 plus, który zmienił się na 800 plus.

Ulga na dziecko, czyli ulga prorodzinna funkcjonuje w naszym kraju od wielu lat i wynika z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku. Jest to jedna z najczęściej występujących ulg podatkowych w rocznym rozliczeniu PIT w Polsce. Przepisy dotyczące ulgi na dzieci, w tym wysokość kwot odliczeń, są zawarte w art. 27 ust. 2 ustawy o PIT.

ulga na dziecko

Komu przysługuje ulga prorodzinna?

Ulga na dziecko przysługuje nie tylko rodzicom, ale także ich opiekunom prawnym. Warunkiem w tym przypadku jest konieczność zamieszkania razem z dzieckiem. Ulgą są także objęte rodziny zastępcze. Ulga ta nie przysługuje rodzicom, którzy pozbawieni są władzy rodzicielskiej. Co ważne, ulgę mogą odliczyć oboje rodzice lub opiekunowie w ustalonej między sobą proporcji. Dotyczy to rodzin, w których oboje rodziców lub opiekunów mieszka wspólnie z dzieckiem. W przypadku, gdy rodzice dziecka są w po rozwodzie lub w trakcie separacji, a władzę rodzicielską sprawują naprzemiennie, to ulgę mogą odliczyć w równych częściach. Tutaj warunkiem jest właśnie zamieszkanie dziecka u obojga rodziców – czyli, gdy sprawują opiekę naprzemienną. Jeśli dziecko jest zameldowane u jednego rodzica, ulgę może wykorzystać tylko ten rodzic, u którego dziecko mieszka na stałe.

Ulga na dziecko dotyczy rodziców i opiekunów:

  • Dzieci małoletnich,
  • Dzieci, które mają przyznany zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną – niezależnie od wieku dziecka,
  • Osób studiujących lub uczących się do momentu ukończenia 25. roku życia. Dzieci te nie mogą jednak uzyskać dochodów wyższych niż dwunastokrotność kwoty renty socjalnej. W 2024 roku limit ten wynosi zatem 19 061,28 złotych. Do dochodów nie wlicza się renty, a dochodem dziecka jest przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodów.

Warto podkreślić, że gdy pełnoletnie dziecko stosuje podatek ryczałtowy lub liniowy, ulga na dziecko nie przysługuje jego rodzicom. Z ulgi nie mogą skorzystać również rodzice, gdy dziecko jest umieszczone w ośrodku zapewniającym całodobowe utrzymanie lub gdy dziecko wzięło ślub.


>> Zobacz również: Kiedy następuje zwrot podatku 2024?


Ile wynosi ulga na dziecko w 2024 roku?

W 2024 roku ulga na dziecko przysługuje rodzicom i opiekunom prawnym, którzy spełniają określone kryteria. Wysokość ulgi zależy od liczby dzieci, na które jest ona stosowana. Przepis art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że ulga wynosi 92,67 złotych miesięcznie na każde pierwsze i drugie dziecko, 166,67 złotych miesięcznie na trzecie dziecko oraz 225 złotych miesięcznie na czwarte i kolejne dzieci.

Ulga na dziecko przysługuje dzieciom małoletnim, pełnoletnim, które się uczą, oraz pełnoletnim, które otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. W przypadku dzieci małoletnich nie istnieją dodatkowe warunki do spełnienia, ponieważ wystarczy sprawowanie władzy rodzicielskiej (opiekuna prawnego lub rodziny zastępczej).

Ulga na dziecko nie jest instytucją nadmiernie sformalizowaną. W zeznaniu podatkowym wykazanie ulgi na dziecko odbywa się poprzez formularz PIT/0, który jest załącznikiem do składanego zeznania PIT-36 lub PIT-37. W przypadku wypełnienia formularza online wystarczy zaznaczyć, że korzysta się ze zwolnienia na dziecko i podać dane dziecka.

Rodzice, którzy posiadają więcej niż jedno dziecko lub wychowują dziecko z niepełnosprawnością, mogą korzystać z ulgi bez względu na wysokość osiąganych dochodów. W innym przypadku dochód rodzica nie może przekraczać:

  • 56 000 złotych – gdy ma się jedno dziecko i nie jest się w związku małżeńskim,
  • 112 000 złotych – gdy ma się jedno dziecko i wychowuje się je samotnie,
  • 112 000 złotych – gdy wychowuje się jedno dziecko i przez cały rok pozostaje się w związku małżeńskim (suma dochodów podatnika i jego współmałżonka).

Ulga a liczba dzieci

Tak jak wspomnieliśmy, wysokość ulgi uzależniona jest od liczby posiadanych dzieci. W związku z tym, jeśli podatnik ma:

  • Jedno dziecko – miesięczna ulga wynosi 92 złote i 67 groszy co rocznie wynosi 1 112 złotych i 04 grosze. Jeśli rodzic rozlicza się pojedynczo, jego dochód nie może przekraczać 56 000 złotych. W przypadku wspólnego rozliczenia z mężem lub żona limit dochodu wynosi 112 000 złotych. Co warto zaznaczyć, do dochodu wlicza się także dochody z kapitałów pieniężnych, papierów wartościowych, działalności gospodarczej rozliczanej liniowo.
  • W przypadku dwójki dzieci ulga na dziecko miesięcznie również wynosi 92 złote i 67 grosze, a w skali roku wynosi 1 112 złotych na każde dziecko – łącznie to 2 224 złote i 08 groszy. W przypadku dwójki dzieci i więcej nie ma limitu dochodu.
  • Trójka dzieci – ulga na pierwsze dwoje dzieci, jak w powyższych przypadkach wynosi po 92 złote i 67 groszy miesięcznie. Z kolei na trzecie dziecko wynosi już 166 złotych i 67 groszy. Łącznie miesięczna ulga na troje dzieci wynosi zatem 352 złote i 01 grosz.
  • Czworo lub więcej dzieci – tak jak w poprzednich sytuacjach ulgi na pierwsze, drugie i trzecie dziecko wynoszą tak jak powyżej. W przypadku czwartego i kolejnego dziecka miesięczna ulga wynosi 225 złotych. Jeśli zsumujemy roczną ulgę na 4 dzieci, otrzymamy kwotę 6 924 złote i 12 groszy zwolnienia.

Patrząc na obecne koszty życia, kwoty te nie wydają się imponujące. Niemniej jednak każde dodatkowe środki pozwalają na zaspokajanie potrzeb rodziny. Niekiedy zwrot podatku przeznaczany jest na wyjazd wakacyjny. Innym razem na spłatę pilnego zobowiązania finansowego w tym pożyczki na raty, czy chwilówki online.

Najczęściej czytane artykuły

Zobacz inne artykuły z tej kategorii