Czym jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Strona główna  »  Podstawy finansów  »  Czym jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Podstawy finansów

Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest znaną instytucją na światowych rynkach finansowych. W momencie, gdy w 2008 roku ogarnął kryzys finansowy, pojawiły się problemy związane z bankructwem instytucji finansowych. Sytuacja ta doprowadziła do braku zaufania klientów wobec sektora bankowego. Ludzie tracili bowiem oszczędności życia. Rolą systemu bankowego jest zapewnienie bezpieczeństwa zgromadzonych środków. W Polsce w celu zabezpieczenia depozytów klientów działa Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Czym dokładnie jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny? Jak działa i w jakim przypadku jego działanie jest niezbędne? Czy każdy bank ma Bankowy Fundusz Gwarancyjny? O tym wszystkim dowiesz się, czytając niniejszy artykuł.

Czym jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BGF) jest instytucją o kluczowym znaczeniu dla stabilności i zaufania w sektorze bankowym. BGF jest funduszem, który został powołany w celu ochrony depozytów klientów banków. Jego zadaniem jest zapewnienie, że jeśli bank nie wywiąże się ze swoich zobowiązań, klienci nie zostaną poszkodowani. Innymi słowy, klienci banków, nie muszą się martwić o swoje oszczędności w przypadku niewypłacalności banków.

BGF działa w polskim systemie bankowym na podstawie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z dnia 10 czerwca 2016 roku. Ustawa obowiązuje od 9 października 2016 roku. Co więcej, BGF jest osobowością prawną z siedzibą w Warszawie. Ustawa ta określa zadania, uprawnienia i źródła finansowania funduszu. Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest zatem niezależną instytucję, która w myśl wspomnianej ustawy podlega nadzorowi:

Art. 14. [Nadzór nad działalnością Funduszu]

Nadzór nad działalnością Funduszu sprawuje minister właściwy do spraw instytucji finansowych na podstawie kryterium legalności i zgodności ze statutem.

Zgodnie z wytycznymi działania funduszu powinny być transparentne, odpowiedzialne i skrupulatne. Ustawa wprowadziła do polskiego systemu prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej. Dzięki temu ustanowiono ramy działań naprawczych, restrukturyzacji i uporządkowania likwidacji dotyczące instytucji kredytowych, a także firm inwestycyjnych.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Czym zajmuje się i jak działa BGF?

Główną rolą i celem funduszu jest gwarantowanie depozytów bankowych. Warto przypomnieć, że depozytem bankowym są wkłady bankowe lub lokaty, które deponent (klient) powierza bankowi (depozytariuszowi) na określony czas ustalony w umowie.

Ponadto Bankowy Fundusz Gwarancyjny działa, aby stabilizować krajowy system finansowy i odpowiada za poprawne przeprowadzenie przymusowej restrukturyzacji, tych instytucji finansowych, które są zagrożone bankructwem. Do podstawowych zadań BGF można zaliczyć:

 • Wypłacanie środków, które gwarantowane są deponentom (klientom) oraz pozostałych zadań związanych z gwarantowaniem depozytów,
 • Dozór nad informacjami i danymi umieszczanymi w systemie wyliczania podmiotów, które są objęte systemem gwarancyjnym,
 • Przechowywanie i analiza danych o podmiotach objętych systemem gwarantowania,
 • Formułowanie, aktualizowanie i badanie realności układanych i wykonywanych planów związanych z przymusową restrukturyzacją,
 • Dokonywanie przymusowej restrukturyzacji,
 • Umarzanie i transformacja instrumentów kapitałowych.
 • Udzielanie gwarancji zwiększenia funduszu własnego, tym bankom, które wcielają program naprawczy. Wykonują tę gwarancję przykładowo przez nabywanie akcji, obligacji lub bankowych papierów wartościowych.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest zatem instytucją, która dba o bezpieczeństwo klientów banków. Ponadto jest wsparciem dla instytucji finansowych, które z różnych przyczyn mają trudności z wypłacalnością. Niekiedy może dochodzić do takich sytuacji, gdy bank przeszacował swoje możliwości lub niewystarczająco oszacował ryzyko kredytowe. Przykładem nadmiernego ryzyka może być udzielanie zbyt dużej ilości kredytów konsumenckich lub hipotecznych, które nie zostały zwrócone w terminie wynikającym z podpisanych umów.

Czy każdy bank posiada Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Systemem gwarancyjnym objęte są wszystkie komercyjne banki, które działają na terenie Polski. Jeśli zatem chcesz ulokować pieniądze w polskim banku, możesz spać spokojnie. Weź jednak pod uwagę, że suma środków objętych gwarancja ma swój limit. Jest to 100 000 euro. Jeżeli zatem ulokujesz swoje środki w instytucji, która działa również pod inną nazwą, przekroczysz sumę środków objętych gwarancją. W związku z tym warto rozdzielić te środki na dwa niezależne banki.

Ile wynosi BGF?

Jeżeli szukasz odpowiedzi, ile zwróci Bankowy Fundusz Gwarancyjny, spieszymy z odpowiedzią. BGF gwarantuje kwotę, która nie przekracza 100 000 euro. Dotyczy to depozytów:

 • Osób fizycznych,
 • Osób prawnych,
 • Jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ale mających zdolnością prawną,
 • Pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych, szkolnych kas oszczędności i rady rodziców.

Co więcej, występują przypadki, w których gwarantowana kwota zwrotu wynosi nawet 200 000 euro. Dotyczy to poniższych sytuacji:

 • Pieniądze przechowywane są w banku po ustaniu wspólności majątkowej, wynikającej z podziału majątku,
 • Środki pochodzą z wypłaty odprawy rentowej lub emerytalnej,
 • Pieniądze pochodzą z nabycia spadku,
 • Środki pochodzące ze sprzedaży nieruchomości mieszkalnej — domu lub mieszkania, które nie są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • Środki, które otrzymałeś z wypłaty ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia NNW – następstw nieszczęśliwych wypadków, lub ubezpieczenia z tytułu dożycia określonego wieku.

Na zwrot środków możesz liczyć zatem nie tylko, gdy posiadasz depozyt bankowy. Gwarantowany zwrot środków obejmuje również konta osobiste prowadzone w złotówkach, konto walutowe lub lokatę w walutach obcych. Do rachunków tych należą również konta wspólne, konta dla osób niepełnoletnich – konta dla młodych. Również przedsiębiorcy mogą liczyć na zwrot środków, gdy prowadzą konto firmowe.

Jak odzyskać środki z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego?

Procedura wypłaty środków osobom uprawnionym do zwrotu jest dość prosta. Bank, który ogłosił upadłość, musi sporządzić listę osób i podmiotów, które są uprawnione do otrzymania zwrotu swoich pieniędzy. Lista ta zostaje przekazana do BFG. W kolejnym kroku fundusz przekazuje do publicznej wiadomości wiadomość o terminie i miejscu wypłaty. Klient, który zgłosi się do BFG, musi okazać dowód tożsamości – może nim być aplikacja mObywatel. Teraz może dokonać wypłaty środków w formie gotówkowej lub przelewem na podany numer konta bankowego. Zgodnie z przepisami polskiego prawa fundusz powinien zorganizować wypłatę środków w ciągu 7 dni roboczych. Datą rozpoczynającą procedurę jest data, którą wskazała Komisja Nadzoru Finansowego, jako dzień spełnienia gwarancji.

Większość z nas nie musi się obawiać sytuacji, w której przechowywane środki na rachunku bankowym znikną z naszego pola widzenia. Dzięki Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu nawet jeśli bank ogłosi bankructwo, po kilku dniach powinieneś bez przeszkód odzyskać swoje pieniądze. W przypadku, gdy minie termin spłaty raty kredytu za samochód lub kredytu hipotecznego bank, w którym posiadasz kredyt, z pewnością wykaże się zrozumieniem. Nie mniej, jednak jeśli wiesz, że faktycznie nastąpią opóźnienia, warto poinformować bank, w którym spłacasz kredyt o zaistniałej sytuacji. Dzięki temu jest wielce prawdopodobne, że unikniesz kar finansowych. Warto jednak przed czasem skontaktować się z infolinią banku.

Podsumowując, Bankowy Fundusz Gwarancyjny wspiera zarówno klientów banków, jak i same instytucje finansowe. Dla ciebie, jako klienta BGF jest gwarancją zwrotu wpłaconych na konto bankowe lub do depozytu środków pieniężnych.

 

 

 

Najczęściej czytane artykuły

Zobacz inne artykuły z tej kategorii