Jak napisać przedsądowe wezwanie do zapłaty?

Strona główna  »  Porady finansowe  »  Jak napisać przedsądowe wezwanie do zapłaty?

Porady finansowe

Przedsądowe wezwanie do zapłaty na ogół brzmi bardzo poważnie. Obawiamy się takich pism i słusznie. Niemal każdemu z nas zdarzyła się sytuacja, w której nie opłaciliśmy rachunku lub raty w wyznaczonym terminie. Powody braku płatności mogą być bardzo różne, czasami zapominamy o niej przy natłoku wielu spraw i obowiązków, z których musimy się wywiązać. Zdarza się także, że w danym momencie po prostu nie mamy pieniędzy. Na kwestię terminowego spłacania swoich długów należy jednak patrzeć dwojako. Na ogół po drugiej stronie jest mała bądź większa firma, która wywiązała się z umowy, dostarczając nam produkt lub usługę o czasie. Ze względu na nasze i nierzadko również wielu innych kontrahentów opóźnienia, firmy te mogą mieć kłopoty z płynnością finansową. Wierzyciele, by odzyskać należne im pieniądze, stosują wiele różnych metod. W tym artykule opisujemy, czym jest przedsądowe wezwanie do zapłaty.

W jakim przypadku wysyłane jest ponaglenie do zapłaty?

Niezależnie od tego, czy stoimy w roli dłużnika, czy wierzyciela, warto wiedzieć, czym jest przedsądowe wezwanie do zapłaty i z jakimi konsekwencjami się wiąże. Zacznijmy jednak od tego, co musi się wydarzyć, zanim dojdzie do sporządzenia takiego pisma.

Na ogół, przy podpisywaniu umowy obie strony zobowiązane są do wykonania jakiejś czynności lub wydawania towaru. Czynnością tą może być również wykonanie płatność. Obecnie często możemy zapłacić za towar lub usługę z opóźnieniem. Zdarza się jednak, że z różnych powodów nie mamy środków na uregulowanie należności lub przeoczymy wyznaczony termin spłaty. W związku z odnotowaniem braku wpłaty firmy rozpoczynają na ogół proces miękkiej windykacji. Przeważnie proces ten rozpoczyna się od delikatnego przypomnienia o minionym terminie płatności za pomocą wiadomości tekstowej SMS lub e-mail. Jeśli po krótkim czasie nadal należność nie jest uregulowana, możemy spodziewać się ponaglenia telefonicznego. Zdarza się, jednak że niektórzy dłużnicy celowo ignorują telefony z ponagleniem o spłatę. Do takich sytuacji często dochodzi w przypadku różnego rodzaju pożyczek, w tym również chwilówek online, czy chwilówek na dowód osobisty. Kolejną formą ponaglenia jest wysłanie listu poleconego z monitem dotyczącym rosnącego zadłużenia. Niestety nawet ponaglenie w formie pisemnej nie zawsze przynosi pożądane rezultaty. Wówczas stosuje się kolejną formę delikatnego nacisku, czyli przedsądowe wezwanie do zapłaty.

przedsądowe wezwanie do zapłaty

Czym jest przedsądowe wezwanie do zapłaty?

Przedsądowe wezwanie do zapłaty lub wezwanie do zapłaty jest pismem, które wysyła wierzyciel do swojego dłużnika. Jego nadrzędnym celem jest skłonienie dłużnika do uregulowania należności, w jak najkrótszym czasie. Co więcej, wezwanie do zapłaty często jest ostateczną próbą polubownego załatwienia sprawy. W przypadku braku płatności ostrzega również przed wszczęciem postępowania sądowego.

Pismo to może być tytułowane w różny sposób np. przedsądowym lub ostatecznym wezwaniem do zapłaty. Niemniej jednak dopisek przedsądowy lub ostateczny ma raczej charakter psychologiczny. Pismo zatytułowane przedsądowe wezwanie do zapłaty brzmi znacznie poważniej niż wezwanie do zapłaty. Na ogół większość z nas nie chce trafić na salę sądową. W związku z tym większość osób lub firm – które również mogą takie pismo otrzymać, nie chce spotkać się z wierzycielem na sali sądowej.

Wysyłanie kilku różnych form zawezwania do spłaty zobowiązania jest również materiałem dowodowym dla sądu, że wierzyciel chciał załatwić sprawę polubownie. Ponadto to również forma przypomnienia, gdyby faktycznie dłużnik zapomniał o nieuregulowanej płatności. Jeżeli jednak dłużnik celowo nie wywiązuje się ze swojego obowiązku, wierzyciel ma dowód na to, że zrobił wszystko by odzyskać swój dług.

Pismo takie może również działać na zasadzie ostrzeżenia. Jeżeli dłużnik nie opłaci należnej faktury, rachunku, czy nie wywiąże się z umowy, wierzyciel ma prawo zgłosić dłużnika do baz dłużników. Takich baz w Polsce jest kilka. Często negatywny wpis w bazie dłużników przekreśla szanse na zawieranie nowych umów.

Jak napisać przedsądowe wezwanie do zapłaty?

Nie ma jednolitego i z góry określonego wzoru przedsądowego wezwania do zapłaty. Pismo to musi jednak zawierać kilka istotnych elementów dotyczących dłużnika, wierzyciela, jak i samego zadłużenia. Do elementów tych należy:

  • Data i miejsce sporządzenia pisma,
  • Dane wierzyciela – czyli firmy, która jest stroną poszkodowaną ze względu na brak płatności,
  • Dane dłużnika – strony, która nie wywiązała się z umowy i nie zapłaciła za wykonaną usługę lub dostarczony towar,
  • Stosunek prawny – czyli z jakiego tytułu wierzyciel domaga się spłaty. Może to być faktura, rachunek, umowa,
  • Kwota długu wraz z ewentualnymi odsetkami karnymi,
  • Termin, w którym należy dokonać spłaty – na ogół jest to 7 lub 14 dni (termin określa wierzyciel),
  • Numer rachunku bankowego, na który należy zrobić przelew,
  • Podpis osoby, która sporządza wezwanie.

Oczywiście w piśmie należy zawrzeć także informację, że w przypadku braku płatności sprawa będzie skierowana na drogę postępowania sądowego. Ponadto, w wezwaniu warto wskazać, z jakimi konsekwencjami wiąże się brak płatności. Dotyczy to również zgłoszenia dłużnika do baz dłużników. Osoba z wpisem do KRD będzie miała trudności z zawieraniem umów, czy korzystaniem z różnego rodzaju kredytów i pożyczek. Nawet chwilówka bez BIK może być niedostępna dla osób z wpisem do bazy dłużników. Co więcej, nie da się usunąć wpisu do KRD bez spłaty zadłużenia.

Tak jak w przypadku większości spraw urzędowych, czy wyższej wagi, tak i w przypadku przedsądowego wezwania do zapłaty, pismo warto wysłać listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Dzięki temu wierzyciel będzie miał materiał dowodowy do sądu, że próbował odzyskać dług na drodze polubownej. Uznaje się, że przedsądowe wezwanie do zapłaty jest ostaniem etapem przed faktycznym wszczęciem postępowania sądowego.

Ile kosztuje przedsądowe wezwanie do zapłaty?

Przedsądowe wezwanie do zapłaty jest pismem, które wierzyciel może sporządzić samodzielnie. Nie wiąże się zatem z dodatkowymi kosztami. Powyżej opisaliśmy, jakie elementy muszą być zapisane, aby pismo było uznane za poprawnie sporządzone. Oczywiście, jeśli wierzyciel nie chce wezwania tworzyć samodzielnie, może zlecić to innej osobie. Koszt takiego wezwanie wyniesie już do 30 złotych. Niemniej jednak nie jest konieczne korzystanie z usług radcy prawnego, adwokata czy notariusza, można je napisać samodzielnie. Co więcej, wielu wierzycieli używa celowo czerwonego koloru czcionki, pogrubienia i większych czcionek, tak by pismu nadać nieco ostrzejszy ton.

Podsumowanie

Przedsądowe wezwanie do zapłaty jest ostateczną formą polubownego nakłonienia dłużnika do spłaty długu. Niemniej jednak z różnych przyczyn może się zdarzyć, że dłużnik, swojego długu nie spłaci. Należy pamiętać o tym, aby sporządzone pismo wysłać listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Wówczas wierzyciel będzie miał potwierdzenie, że dłużnik został zawezwany do spłaty zaległości.

Najczęściej czytane artykuły

Zobacz inne artykuły z tej kategorii