Szybki przewodnik po odszkodowaniach

Strona główna  »  Porady finansowe  »  Szybki przewodnik po odszkodowaniach

Porady finansowe

W życiu każdego z nas mogą zdarzyć się sytuacje, w których będziemy musieli ubiegać się o odszkodowanie. Może to być spowodowane wypadkiem, czyjąś niezamierzoną bądź zamierzoną winą, czy też niepoprawnym działaniem. Zdarza się, że to my popełnimy błąd i to po naszej stronie będzie leżała wypłata odszkodowania. W tym artykule przyjrzymy się jednak sytuacji, w której to my możemy ubiegać się o zadośćuczynienie. Czym dokładnie jest odszkodowanie, jakie są jego rodzaje i kiedy należy zgłosić roszczenie?

Czym jest odszkodowanie?

Odszkodowanie to świadczenie, które ma na celu zrekompensować osobie poszkodowanej np. szkodę majątkową, jakiej doznała na skutek naruszenia jej praw lub interesów przez inną osobę, lub podmiot. Rekompensaty może być wypłacane w formie pieniężnej lub w formie naprawienia szkody w naturze. Odszkodowanie przysługuje, jeśli spełnione są trzy warunki:

 • Istnienie szkody,
 • Związek przyczynowy pomiędzy szkodą a działaniem sprawcy,
 • Wina sprawcy.

Polskie prawo w kwestii odszkodowań reguluje głównie Kodeks cywilny, który zawiera ogólne zasady odpowiedzialności cywilnej i wysokości odszkodowania. Ponadto istnieją szczególne ustawy, które dotyczą odszkodowań w konkretnych sytuacjach, np. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka. Każda z tych ustaw określa, kto może ubiegać się o odszkodowanie, od kogo, w jakim terminie i w jaki sposób.

Definicję prawną możemy znaleźć w art. 415. Kodeksu cywilnego:

Art. 415. [Odpowiedzialność na zasadzie winy ex delicto]:

Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Co więcej, świadczenia w formie odszkodowania mogą przysługiwać osobie poszkodowanej zarówno od osoby fizycznej, jak i osoby prawnej np. instytucji. Rolą odszkodowania jest przeważnie finansowa rekompensata za wyrządzoną krzywdę. Zależnie od szkody i od miejsca jej wyrządzenia możemy wyróżnić wiele rodzajów odszkodowania. Poniżej przedstawimy listę najczęściej występujących odszkodowań.

odszkodowanie

Najpopularniejsze formy odszkodowania

Odszkodowania są formą rekompensaty za straty poniesione przez jednostkę. Istnieje wiele rodzajów odszkodowań, które można podzielić na kilka kategorii:

 1. Odszkodowania za szkody majątkowe — to odszkodowania za straty finansowe poniesione przez jednostkę. Mogą obejmować odszkodowania za utracone dochody, koszty naprawy lub zastąpienia uszkodzonych dóbr. Bardzo często do ich ustalenia konieczny jest rzeczoznawca. Przykładem odszkodowania majątkowego może być zalanie mieszkania, uszkodzenie samochodu.
 2. Odszkodowania za szkody niemajątkowe — są to odszkodowania za cierpienie fizyczne lub emocjonalne (w ujęciu Kodeksu cywilnego rozumiane jako krzywdy). Mogą obejmować odszkodowania za ból i cierpienie, utratę radości z życia czy za uszczerbek na zdrowiu. Osoba, która odniosła krzywdę, może żądać zadośćuczynienia. Jednak jego kwota może być trudna do ustalenia. Stąd w tym przypadku zaleca się korzystanie usług z doświadczonego prawnika.
 3. Odszkodowania za błędy medyczne — to rekompensaty za szkody, które wyniknęły z błędów medycznych, takich jak niewłaściwe leczenie czy zaniedbania w opiece medycznej.
 4. Odszkodowania za wypadki komunikacyjne — są to odszkodowania za szkody powstałe wskutek wypadków drogowych, takie jak uszkodzenia pojazdów, obrażenia ciała, a nawet śmierć.
 5. Odszkodowania za szkody w pracy — odszkodowania te wypłacane są za szkody, które są następstwem wypadków w pracy. Mogą to być obrażenia ciała, choroby zawodowe czy utrata zdolności do pracy. Skutkiem wypadku może być konieczność pobierania renty socjalnej.
 6. Odszkodowania za błędy prawne — to rekompensaty za szkody wynikające z błędów prawnych, takich jak niewłaściwe doradztwo prawne czy zaniedbania w reprezentacji prawnej.

Oczywiście sytuacji, w których poszkodowanemu przysługuje odszkodowanie, może być więcej. Powyżej przedstawiliśmy najczęściej występujące. Należy pamiętać, że każdy przypadek jest inny i wymaga indywidualnej oceny. Co więcej, praktycznie zawsze warto skonsultować się z prawnikiem, aby dowiedzieć się więcej o swoich prawach i możliwościach otrzymania odszkodowania.

Odszkodowania a ich typy

Odszkodowania to roszczenia o naprawienie szkody, które mogą przysługiwać osobom fizycznym, prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej. Rekompensaty można podzielić na wiele kategorii, w zależności od ich przyczyny, podstawy prawnej lub rodzaju poniesionej szkody.

Do najczęściej spotykanych typów odszkodowań należą:

 1. Odszkodowania z tytułu odpowiedzialności cywilnej — przysługują osobom, które poniosły szkodę w wyniku działania lub zaniechania drugiej osoby. Rekompensaty z OC wypłaca ubezpieczyciel sprawcy szkody.
 2. Odszkodowania z tytułu odpowiedzialności autocasco — przysługują właścicielom samochodów, którzy ponieśli szkodę w wyniku wypadku lub innego zdarzenia losowego. Rekompensaty z AC wypłacana firma ubezpieczeniowa właściciela pojazdu.
 3. Odszkodowania od banku — przysługują osobom, które poniosły szkodę w wyniku działania lub zaniechania banku. Rekompensata od banku mogą być wypłacane na podstawie przepisów prawa bankowego lub umowy z bankiem.
 4. Odszkodowania od Skarbu Państwa — przysługują osobom, które poniosły szkodę w wyniku działania lub zaniechania organów władzy publicznej. Rekompensaty od Skarbu Państwa wypłacane są na podstawie przepisów prawa cywilnego.
 5. Odszkodowania powypadkowe — przysługują osobom, które poniosły szkodę w wyniku wypadku przy pracy lub w gospodarstwie rolnym. Rekompensaty powypadkowe wypłacane są przez ZUS lub KRUS.
 6. Odszkodowania z ubezpieczenia na życie — przysługują osobom, które poniosły szkodę w wyniku śmierci ubezpieczonego. Odszkodowania z ubezpieczenia na życie wypłaca ubezpieczyciel.

Co zrobić, aby otrzymać odszkodowanie?

Otrzymanie odszkodowania możliwe jest jedynie wówczas, gdy je zgłosimy. Aby uzyskać odszkodowanie, zazwyczaj musisz podjąć następujące kroki:

 1. Dokumentacja szkody — pierwszym krokiem jest udokumentowanie wystąpienia szkody. Musisz zebrać wszystkie dowody, które mogą potwierdzić twoje roszczenia, takie jak zdjęcia, rachunki, raporty medyczne itp.
 2. Zgłoszenie szkody — następnie musisz zgłosić szkodę odpowiedniej instytucji, np. firmie ubezpieczeniowej, pracodawcy, szpitalowi itp. W zgłoszeniu powinny znaleźć się wszystkie istotne informacje dotyczące szkody.
 3. Konsultacja z prawnikiem — w wielu przypadkach warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w odszkodowaniach. Prawnik może pomóc ci zrozumieć twoje prawa i doradzić, jakie kroki powinieneś podjąć dalej.
 4. Rozpoczęcie postępowania o odszkodowanie — jeśli twoje roszczenie nie zostanie rozwiązane na etapie zgłoszenia, możesz rozpocząć postępowanie o odszkodowanie. Może to obejmować mediację, arbitraż lub proces sądowy.
 5. Oczekiwanie na decyzję — po rozpoczęciu postępowania musisz poczekać na decyzję. Czas oczekiwania może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak poziom skomplikowania sprawy, obciążenie sądu itp.

Musisz jednak pamiętać, że każda sprawa o odszkodowanie rozpatrywana jest odrębnie. Pod uwagę brane są różne okoliczności. Dlatego, to, że inna osoba uzyskała odszkodowanie, nie zawsze oznacza, że ty otrzymasz je w podobnej wysokości. Należy również zaznaczyć, że osoby, które nie są ubezpieczone, a popełniły szkodę, muszą pokryć straty z własnej kieszeni. Często konieczne jest posiłkowanie się środkami z banku lub firmy pozabankowej. Nie jest to częsty przypadek, ale zdarza się, że sprawcy muszą wziąć kredyt gotówkowy lub pożyczkę na raty, by mieć pieniądze na pokrycie szkody. Dlatego tak ważne jest dbanie o własne interesy poprzez wykupienie ubezpieczenia.

Najczęściej czytane artykuły

Zobacz inne artykuły z tej kategorii