Karta Dużej Rodziny – kto może z niej korzystać?

Strona główna  »  Podstawy finansów  »  Karta Dużej Rodziny – kto może z niej korzystać?

Podstawy finansów

Duża rodzina, w której nieustanie słychać gwar i śmiechy to marzenie wielu osób. Niektórym udaje się to marzenie zrealizować. Jednak utrzymanie rodziny bywa bardzo kosztowne. Szczególnie gdy pracuje tylko jedna dorosła osoba z małżeństwa lub gdy rodzic wychowuje dzieci samodzielnie. Rząd stara się, zachęcić Polaków do powiększania rodzin przydzielając różne świadczenia, ulgi, czy bonusy. Od 2016 roku na każde dziecko przyznane jest świadczenie w ramach programu 500 plus. Dwa lata później rodziny z dziećmi w wieku szkolnym mogą otrzymać kolejne świadczenie, tym razem jest to 300 złotych z programu Dobry Start na zakup niezbędnych przyborów szkolnych. Ponadto rodziny wielodzietne mogą korzystać z przywileju, którym jest Karta Dużej Rodziny. Kto może korzystać z KDR? Jak wykazać, że rodzic opiekuje się dziećmi? Gdzie złożyć wniosek?

Czym dokładnie jest Karta Dużej Rodziny i do czego uprawnia?

Karta Dużej Rodziny jest systemem zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych, czyli posiadających co najmniej troje dzieci. Posiadacze KDR mogą zatem na korzystniejszych warunkach korzystać z oferty rekreacyjnej, kulturalnej i transportowej na terenie całej Polski. Zniżki oferują nie tylko instytucje publiczne, ale również prywatni przedsiębiorcy, którzy zgłosili się do programu. Firmy i instytucje, które udzielają zniżek, możemy rozpoznać między innymi po znaku (często naklejce w widocznym miejscu) „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

KDR możemy otrzymać w wersji tradycyjnej tzn. plastikowej lub elektronicznej, czyli na urządzenia mobilne (smartfon). Rodzice mogą złożyć wniosek o karty w obu formatach lub wybrać jedną z nich. Należy jednak pamiętać, że domówienie karty plastikowej kosztuje 10 złotych.

Rodziny w ramach Karty Dużej Rodziny mogą skorzystać z dwóch rodzajów zniżek, czyli ustawowych oraz handlowych (nieustawowe).

Do zniżek ustawowych zaliczamy zniżki na przejazdy kolejowe, darmowe wejścia do wszystkich parków narodowych na terenie kraju, a także zniżki na wyrobienie paszportu. Zniżki te kształtują się na następującym poziomie:

  • zniżka na przejazdy kolejowe w wysokości 37 procent na bilety jednorazowe i 49 procent na bilety miesięczne dla ojca, matki, macochy i ojczyma,
  • 50 procent ulgi na opłaty za paszport dla ojca, matki, macochy i ojczyma,
  • 75 procent ulgi na opłaty za paszport dla dzieci,
  • bezpłatne wstępy do parków narodowych,
  • gwarancja stałej ceny za zużycie energii elektrycznej na poziomie cen z 2022 roku (do 3 MWh zużycia rocznego).

Natomiast zniżki nieustawowe to wszelkie ulgi, których udzielają podmioty prywatne. Każde przedsiębiorstwo lub firma, które dołączą do programu, może oferować zniżki na innym poziomie.

Karta Dużej Rodziny


>> Zobacz również: 3 sposoby, jak złożyć wniosek o 500 plus


Karta Dużej Rodziny – kto może z niej skorzystać?

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzicom oraz małżonkom rodziców posiadającym na utrzymaniu co najmniej troje dzieci łącznie i co ważniejsze bez względu na ich wiek. Co ważniejsze za rodzica uważa się także rodzica zastępczego lub osobę, która prowadzi rodzinny dom dziecka. Prawo do korzystania z karty Dużej Rodziny przysługuje również dzieciom:

  • do 18. roku życia,
  • do 25. roku życia, które kontynuują edukację np. w szkole wyższej,
  • dzieciom, bez ograniczenia wiekowego, które legitymują się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

Prawo do korzystania z karty Dużej Rodziny przysługuje tylko w przypadku, gdy w rodzinie ubiegającej się o KDR jest co najmniej troje dzieci, które spełniają powyższe warunki.

Karta Dużej Rodziny przysługuje niezależnie od wysokości dochodów w rodzinie. Co więcej, karta przysługuje osobie posiadającej polskie obywatelstwo, zamieszkującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Karta Dużej Rodziny nie przysługuje natomiast rodzicom, którym sąd ograniczył władzę rodzicielską i umieścił dziecko w pieczy zastępczej lub całkowicie jej pozbawił. Prawo do Karty Dużej Rodziny nie przysługuje również zastępczemu rodzicowi lub osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, gdy ze względu na niewłaściwe sprawowanie pieczy sąd orzekł o odebraniu im dzieci.

O KDR mogą ubiegać się również rodzice, których dzieci nie są już na ich utrzymaniu. Odrębna karta wydawana jest dla rodziców i odrębna dla dzieci.


>> Zobacz również: Od ilu lat konto dla dziecka?


Czy o Kartę Dużej Rodziny mogą ubiegać się obcokrajowcy?

Ustawodawcy umożliwiają również skorzystanie z KDR obcokrajowcom. Jeśli cudzoziemiec zamieszkuje terytorium RP i ma zezwolenie na pobyt stały lub jest długoterminowym rezydentem Unii Europejskiej. W przypadku osób, którym udzielono zezwolenie na pobyt czasowy lub jeśli osoby te mają status uchodźcy otrzymanie KDR uzależnione jest od spełnienia kryteriów ustalonych ustawą. Więcej informacji na ten temat znajdziemy na rządowej stronie gov.pl.

Jak wykazać, że rodzic opiekuje się dziećmi i gdzie złożyć wniosek?

Każdy rodzic, który chce skorzystać ze zniżek wynikających z posiadania Karty Dużej Rodziny, musi złożyć stosowny wniosek w urzędzie gminy właściwej dla jego miejsca zamieszkania. Wniosek można również składać elektronicznie na portalu Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl). Jednak w tym przypadku konieczne jest posiadanie profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego. Składanie wniosku jest równie łatwe, jak składanie wniosku o chwilówkę na dowód.

W składanym wniosku trzeba wpisać nie tylko swoje dane, ale również dane dzieci, które były lub nadal są pod opieką wnioskodawcy. Jeżeli dzieci pozostają pod opieką rodzica i spełniają wymienione powyżej kryteria, wniosek o KDR, można złożyć również w ich imieniu.

We wniosku rodzic oświadcza, że ma bądź miał na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. A także, że nie jest lub nie był pozbawiony ani nie ograniczono mu władzy rodzicielskiej.

W jakiej sytuacji Karta Dużej Rodziny przysługuje małżonkowi rodzica?

W przypadku, gdy rodzic z co najmniej trojgiem dzieci wstępuje w związek małżeński, a dzieci nadal pozostają na utrzymaniu rodzica. To nowy małżonek również ma prawo do KDR. Podobnie wygląda sytuacja, gdy jeden z rodziców posiada dwoje dzieci, a drugi jedno lub więcej dzieci będących na utrzymaniu rodziców przysługuje prawo do KDR. Co ważniejsze, małżonkowi rodzica prawo do posiadania Karty przysługuje również, gdy małżeństwo zostanie zawarte po usamodzielnieniu się dzieci.

Najczęściej czytane artykuły

Zobacz inne artykuły z tej kategorii