Kto musi napisać oświadczenie majątkowe?

Strona główna  »  Porady finansowe  »  Kto musi napisać oświadczenie majątkowe?

Porady finansowe

Oświadczenie majątkowe to dokument, który muszą składać różne grupy osób. Obejmuje on informacje o stanie posiadania, źródłach dochodów oraz zobowiązaniach finansowych. Celem jest zapewnienie przejrzystości i uczciwości w życiu publicznym. Oświadczenia te pomagają zidentyfikować np. potencjalne konflikty interesów, czy zwiększenie odpowiedzialności osób pełniących ważne funkcje. Jest więc istotnym elementem dbałości o ład i porządek publiczny. Przeważnie uważa się, że oświadczenie muszą składać politycy. Grupa ta jest jednak znacznie szersza. W tym artykule znajdziesz odpowiedzi, kto musi składać oświadczenia o swoim majątku? Do kiedy należy złożyć takie oświadczenie i jak ono wygląda?

Czym jest oświadczenie majątkowe?

Oświadczenie majątkowe to dokument, który muszą składać osoby związane z pełnieniem ważnych funkcji państwowych i publicznych. Ujawnia ono całokształt ich stanu posiadania na dany rok kalendarzowy. Oświadczenie majątkowe prezentuje rzeczywisty obraz majątku osoby deklarującej. Oświadczenie zawiera szereg istotnych informacji, dotyczących posiadanego majątku. Należą do nich dane dotyczące nieruchomości będących własnością składającego. Obejmuje to mieszkania, domy, działki oraz inne grunty. Kolejnym elementem są aktywa ruchome o znacznej wartości. Chodzi tu przede wszystkim o pojazdy, zbiory dzieł sztuki czy kosztowności. Oświadczenie majątkowe wymaga również ujawnienia udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego. Nie można pominąć także informacji o zgromadzonym majątku pieniężnym. Chodzi o środki zgromadzone na rachunkach bankowych, w funduszach inwestycyjnych czy obligacjach. Istotną częścią oświadczenia są również dane dotyczące zobowiązań finansowych, kredytów i pożyczek. Na oświadczeniu należy wpisać nie tylko kredyty na wysokie kwoty, ale nawet niewielkie pożyczki online. Pozwala to na pełną weryfikację stanu majątkowego składającego.

oświadczenie majątkowe

Kto składa oświadczenie majątkowe?

Składanie oświadczeń majątkowych to wymóg, który dotyczy szerokiego grona osób pełniących funkcje publiczne. Celem tego obowiązku jest zapewnienie przejrzystości w życiu publicznym oraz umożliwienie weryfikacji źródeł pochodzenia majątku.

Na szczycie hierarchii znajdują się najwyżsi rangą przedstawiciele władzy państwowej. Deklaracje o stanie majątkowym muszą składać parlamentarzyści, członkowie rządu, wojewodowie oraz ministrowie. To gwarancja uczciwości osób stojących na czele administracji rządowej.

Kolejną grupą zobligowaną do ujawniania majątku są samorządowcy. Oświadczenia majątkowe składają radni, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast oraz członkowie zarządów powiatów i województw. Pozwala to na kontrolę potencjalnych powiązań między majątkiem a decyzjami podejmowanymi na szczeblu lokalnym.

Obowiązek ten spoczywa również na barkach osób stojących na straży prawa i porządku publicznego. Deklaracje majątkowe muszą składać zatem sędziowie, prokuratorzy, żołnierze zawodowi oraz funkcjonariusze formacji mundurowych, takich jak policja, straż pożarna czy straż graniczna.

Przejrzystość finansowa jest kluczowa także w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Stąd wymóg składania oświadczeń majątkowych przez członków zarządów, rad nadzorczych, a także  likwidatorów tych podmiotów.

Deklaracje o stanie majątkowym muszą również składać urzędnicy samorządowi. Obowiązek ten dotyczy sekretarzy gmin, skarbników, kierowników jednostek organizacyjnych oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast.

Ujawnianie majątku ma na celu zwiększenie odpowiedzialności osób pełniących ważne role publiczne. Umożliwia to weryfikację źródeł pochodzenia ich środków finansowych oraz identyfikację potencjalnych konfliktów interesów. To istotny element budowania zaufania społecznego do instytucji państwowych i samorządowych.


>> Może Cię zainteresować: Czym jest wyjawienie majątku?


Do kiedy oświadczenie majątkowe?

Obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego wiąże się z konkretnymi terminami. Różnią się one w zależności od grupy zawodowej i okoliczności.

Osoby rozpoczynające pełnienie funkcji publicznej muszą złożyć pierwsze oświadczenie w ciągu 30 dni od daty objęcia stanowiska. Dotyczy to między innymi parlamentarzystów, samorządowców czy urzędników państwowych.

Co roku, do 30 kwietnia, oświadczenia majątkowe składają osoby już pełniące daną funkcję. Deklaracja dotyczy stanu posiadania na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. Termin ten obowiązuje między innymi sędziów, prokuratorów i żołnierzy zawodowych.

Szczególny przypadek stanowi zakończenie sprawowania funkcji publicznej. Wówczas oświadczenie majątkowe należy złożyć w ciągu 30 dni od daty odejścia ze stanowiska. Pozwala to na porównanie stanu majątku przed i po pełnieniu danej roli.

Osobną kategorią są sytuacje nadzwyczajne, czyli znaczny wzrost lub spadek wartości majątku. W takich przypadkach oświadczenie majątkowe składa się w terminie 30 dni od zaistnienia tych okoliczności.

Nieprzestrzeganie terminów składania oświadczeń majątkowych może skutkować konsekwencjami prawnymi i dyscyplinarnymi. Dlatego tak istotne jest rzetelne wypełnianie tego obowiązku przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Jak wypełnić oświadczenie?

Wypełnienie oświadczenia majątkowego wymaga staranności i rzetelności. Dokument ten musi zawierać kompletne i zgodne z prawdą informacje. Oto najważniejsze wskazówki, jak prawidłowo go sporządzić:

1.Dane osobowe

 • Należy wpisać swoje pełne dane osobowe: imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia
 • Trzeba podać miejsce zamieszkania oraz numer PESEL
 • Konieczne jest określenie stanowiska lub funkcji, w związku z którą składane jest oświadczenie

2. Nieruchomości

 • Wymienić należy wszystkie posiadane nieruchomości: mieszkania, domy, działki, grunty rolne.
 • Podać tytuł prawny do nieruchomości (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste).
 • Wpisać dokładny adres oraz powierzchnię nieruchomości

3. Ruchomości

 • Wykazać pojazdy mechaniczne: samochody, motocykle, przyczepy itd.
 • Uwzględnić zbiory dzieł sztuki, kolekcje numizmatyczne, kosztowności
 • Podać szacunkową wartość ruchomości o znacznej wartości materialnej

4. Udziały i akcje

 • Wymienić posiadane udziały lub akcje w spółkach prawa handlowego
 • Podać nazwę i siedzibę spółki oraz wartość udziałów/akcji

5. Rachunki i papiery wartościowe

 • Wykazać środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych
 • Uwzględnić fundusze inwestycyjne, lokaty, obligacje, jednostki uczestnictwa

6. Dochody i zobowiązania

 • Podać źródła i wysokość dochodów uzyskanych w poprzednim roku
 • Wykazać zobowiązania finansowe: kredyty, pożyczki wraz z kwotami pozostałymi do spłaty

Wypełniając oświadczenie majątkowe, należy zachować najwyższą staranność. Podawanie nieprawdziwych informacji może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi. Rzetelne ujawnienie stanu majątkowego jest obowiązkiem osób pełniących funkcje państwowe.


>> Zobacz również: Jakie są banki w Polsce i które z nich są najstarsze?


Podsumowanie

Oświadczenie majątkowe to dokument ujawniający stan posiadania, dochody i zobowiązania finansowe osoby składającej oświadczenie. Jego celem jest zapewnienie przejrzystości w życiu publicznym szczególnie przez osoby zajmujące kluczowe stanowiska w administracji państwowej. Dodatkowo składanie oświadczeń pozwala na wyłapanie potencjalnych kontrowersyjnych lub niezgodnych z prawem zachowań osób pełniących ważne role.

Oświadczenie zawiera informacje o nieruchomościach, aktywach ruchomych znacznej wartości, udziałach i akcjach w spółkach, majątku pieniężnym oraz zobowiązaniach kredytowych i pożyczkowych. W tym informacje o kredytach samochodowych, mieszkaniowych, czy pożyczkach na raty. Pełne i zgodne z prawdą ujawnienie tych danych jest obowiązkiem prawnym.

Składanie oświadczeń majątkowych dotyczy szerokiego grona osób publicznych, na czele z najwyższymi urzędnikami państwowymi. Obowiązek ten spoczywa również na samorządowcach, przedstawicielach wymiaru sprawiedliwości, służbach mundurowych, kierownictwach spółek Skarbu Państwa oraz urzędnikach samorządowych.

Terminy składania oświadczeń są zróżnicowane i zależą od okoliczności. Obejmują rozpoczęcie i zakończenie pełnienia funkcji publicznej, coroczny obowiązek oraz sytuacje nadzwyczajne związane ze zmianą stanu majątkowego. Nieprzestrzeganie tych terminów może pociągać za sobą konsekwencje prawne.

Prawidłowe wypełnienie oświadczenia wymaga drobiazgowości i rzetelności. Należy uwzględnić dane osobowe, informacje o nieruchomościach, ruchomościach, udziałach, aktywach pieniężnych, dochodach i zobowiązaniach finansowych. Podawanie nieprawdziwych danych jest niedopuszczalne i grozi sankcjami. Fałszywe oświadczenie może wiązać się z grzywną finansową, przepadkiem korzyści majątkowej, a nawet karą pozbawienia wolności.

Najczęściej czytane artykuły

Zobacz inne artykuły z tej kategorii