Zasady Ochrony Danych Osobowych dla kontrahentów

Administratorem Twoich danych osobowych będzie PROFI CREDIT Polska S.A z siedzibą w Warszawie 03-291, ul. Św. Wincentego 93/5, NIP: 5472151080. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących Twoich danych możesz wystąpić do nas lub do Inspektora w formie:

 1. Listownej – na adres ul. Św. Wincentego 93/5, 03-291 Warszawa,
 2. Telefonicznej – pod numer 33 496 00 60 lub 33 499 60 00 (Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora).

Będziemy przetwarzać Dane Osobowe w następujących celach i okresach czasu:

 1. Aby wykonać czynności poprzedzające zawarcie umowy, np. takie jak rozpatrzenie Twojej oferty – przez okres niezbędny do jej rozpatrzenia, nie dłużej jednak niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów.
 2. Aby zrealizować działania niezbędne do wykonania umowy – przez okres niezbędny do wykonania czynności związanych z realizacją jej postanowień, nie dłużej jednak niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów.
 3. Aby wykonać ciążące na nas obowiązki prawne, którymi w szczególności jest realizacja obowiązków dla celów podatkowych, udzielanie odpowiedzi na wystąpienia uprawnionych organów – do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów;
 4. Aby realizować usprawiedliwione interesy administratora, takie jak dochodzenie roszczeń i obrona praw oraz rozpatrzeniem oferty Twojego pracodawcy w związku z ewentualnym zawarciem i wykonywaniem umowy z Twoim pracodawcą, – nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia przewidzianego w powszechnie obowiązujących przepisach.

Odbiorcami Danych Osobowych mogą być:

 1. Podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu takie jak: dostawcy usług informatycznych,  pocztowych, prawnych, archiwizacyjnych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane  na podstawie zawartej z nami umowy  i  zgodnie z naszymi poleceniami;
 2. Podmioty uprawnione na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. organy administracji publicznej, biegli rewidenci.

W odniesieniu do Twoich danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany oraz nie będą one profilowane.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Przysługują Ci niżej opisane prawa:

 1. Prawo żądania od nas dostępu do Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 2. W zakresie w jakich podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednak możliwe, że administrator nadal będzie uprawniony do przetwarzania danych na innej ważnej prawnie uzasadnionej podstawie;
 3. Jeżeli Dane Osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy – przysługuje Ci prawo do przenoszenia danych tj. otrzymania ich od administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanych formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania tych danych innemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe;
 4. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy, zaś ich niepodanie w konsekwencji uniemożliwi jej zawarcie.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.