500 plus dla seniora – jak złożyć wniosek?

Strona główna  »  Porady finansowe  »  500 plus dla seniora – jak złożyć wniosek?

Porady finansowe

500 plus dla seniora to jedno ze świadczeń, które ma wspierać osoby w trudnej sytuacji materialnej. Choć nazwa może być myląca, nie dotyczy jedynie osób w podeszłym wieku. Kto zatem może ubiegać się o dodatkowe środki? Jak złożyć wniosek o 500 plus dla seniora i nie tylko? Jaka instytucja przydziela środki? Odpowiadamy w dalszej części artykułu.

Czym jest świadczenie 500 plus dla seniora?

Osób będących w trudnej, a nawet bardzo trudnej sytuacji materialnej jest w Polsce bardzo wiele. Odpowiedzią na potrzeby najuboższych jest właśnie 500 plus dla seniora. Jest to świadczenie, które wypłacane jest ze środków publicznych. Celem świadczenia jest pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych osób, które nie mogą ich zaspokoić samodzielnie. Brak samodzielności, czy niemożność zadbania o własne potrzeby jest jednym z kluczowych elementów decydujących o przyznaniu świadczenia. Nazwa 500 plus dla seniora jest nazwą potoczną. Jak możemy wyczytać na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 500 plus jest świadczeniem uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Dotyczy przede wszystkim osób, które ze względu na ograniczenia fizyczne i/lub psychiczne nie są w stanie samodzielnie egzystować. Świadczenie to zostało wprowadzone w 2019 roku.

500 plus dla seniora wniosek

Komu przysługuje świadczenie 500 plus?

Tak jak już wspomnieliśmy świadczenie 500 plus dla seniora, jest świadczeniem, które przyznawane jest nie tylko seniorom, lecz osobom, które ukończyły 18. rok życia. Ponadto należy spełnić poniższe wytyczne:

 • Niezdolność do samodzielnej egzystencji i niezdolność do podjęcia pracy zarobkowej (konieczne jest przedstawienie orzeczenia dotyczącego niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy),
 • Nie posiadają uprawnień do otrzymywania świadczenia emerytalnego lub rentowego,
 • Nie mają przyznanego prawa do innego świadczenia finansowego w tym zasiłku stałego bądź zasiłku okresowego (nie dotyczy to świadczeń jednorazowych) pochodzących ze środków publicznych,
 • Nie mają również uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych przyznawanych przez zagraniczne instytucje wydające wspomniane świadczenia w wysokości przekraczającej 2 157 złotych i 80 groszy brutto, zamieszkują na terenie Polski i mają polskie obywatelstwo lub też prawo pobytu (stałego), gdy są obywatelami jednego z państw Unii Europejskiej.
 • Ze świadczenia nie mogą skorzystać osoby, które są tymczasowo aresztowane lub odbywają karę pozbawienia wolności. Jednak otrzymanie świadczenia 500 plus dla seniora możliwe jest, gdy kara pozbawienia wolności odbywana jest w domu w systemie dozoru elektronicznego.

500 plus dla seniora wniosek – jak go złożyć?

Wypełnienie wniosku o 500 plus dla seniora nie powinno nastręczać trudności. Sam wniosek można pobrać w dowolnym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub na stronie internetowej ZUS. Zdecydowanie więcej pracy należy włożyć w skompletowanie niezbędnych dokumentów. Jeżeli wniosek o 500 plus dla seniora mogą składać osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, bez udziału osób trzecich zdobycie wszystkim dokumentów może nie być możliwe. Wniosek może zatem złożyć przedstawiciel ustawowy, opiekun faktyczny, bądź pełnomocnik. Do wniosku o 500 plus dla seniora i nie tylko seniora należy dołączyć poniższe załączniki:

Orzeczenie o:

 • zaliczeniu do I grupy inwalidów,
 • wydane przez komisję lekarską ds. inwalidztwa wydane przed 1 września 1997 roku,
 • niezdolności do samodzielnej egzystencji

Prawomocny wyrok sądu, w którym sąd przyznał wnioskodawcy prawo do dodatku pielęgnacyjnego,

Dokument, który potwierdza prawo do emerytury lub renty zagranicznej (wraz z jej wysokością), lub prawo do innego świadczenia o podobnym charakterze, który wydał zagraniczny organ właściwy do spraw emerytalnych i rentowych,

ZUS weźmie również pod uwagę orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do służby.

Co w przypadku, gdy osoba składająca wniosek o 500 plus dla seniora i nie tylko nie ma orzeczenia, które potwierdzi niezdolność do samodzielnej egzystencji lub okres, na który zostało wydane orzeczenie, upłynął? W tym przypadku wnioskodawca musi dołączyć do wniosku następujące dokumenty:

 • Zaświadczenie OL-9 o aktualnym stanie zdrowia wnioskodawcy, który wydane jest przez lekarza, ale zaświadczenie nie może być wydane wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku,
 • Jeżeli wnioskodawca posiada, to do wniosku należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności,
 • Wszelka dokumentacja medyczna i inne dokumenty, które mają wpływ przy orzekaniu o niezdolności do samodzielnej egzystencji np. kartę badania profilaktycznego, dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej.

Świadczenie uzupełniające – dane do wniosku?

Aby poprawnie wypełnić wniosek o 500 plus dla seniora, czyli świadczenie uzupełniające należy przygotować następujące informację:

 • Imię i nazwisko
 • Obywatelstwo
 • Imię ojca
 • Numer PESEL lub serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę urodzenia oraz płeć,
 • Adres zameldowania lub adres korespondencyjny – jeżeli jest inny niż adres zameldowania,
 • Informacje dotyczące przyznanych praw do innych świadczeń pieniężnych, które finansowane są ze środków publicznych, a także informacje o tym, czy obecnie wnioskodawca ubiega się o świadczenie:
 • Emerytalne lub rentowe z tytułu niezdolności do pracy, a także wysokość takiego świadczenia i nazwę instytucji wydającą świadczenie wraz z jej pełną nazwą i siedzibą
 • Informacje dotyczące przyznanego świadczenia z zagranicznych instytucji udzielających świadczeń emerytalno-rentowych, w tym rodzaj świadczenia, jego wysokość, a także nazwę państwa i instytucji, która to świadczenie wydaje.
 • W przypadku złożenia wniosku o 500 plus dla seniora w innym organie rentowym niż ZUS należy podać nazwę instytucji i miejscowość, w której znajduje się jej siedziba,
 • Istotne jest także oświadczenie o ewentualnym przebywaniu w areszcie śledczym lub zakładzie karnym. W przypadku braku polskiego obywatelstwa należy wskazać prawo pobytu na terytorium RP wraz z datą graniczną tego prawa.
 • Pod wnioskiem należy złożyć podpis.

500 plus dla seniora – od kiedy?

Osoba, która złożyła wniosek o 500 plus dla seniora, decyzję o przyznaniu świadczenia powinien otrzymać w ciągu 30 dni. Ale od momentu wyjaśnienia wszelkich ewentualnych wątpliwości, czy niejasności. Co więcej, świadczeni będzie przyznane od miesiąca, w którym spełnia się wymagane warunki, jednak nie wcześniej niż nastąpiło złożenie wniosku. Dla wielu osób może być to istotna informacja. Będąc w skrajnie trudnej sytuacji, często osoby niemające wystarczających środków np. na leczenie posiłkują się chwilówkami online.

O czym należy powiadomić ZUS, gdy otrzymuje się świadczenie?

Jeżeli sytuacja osoby uprawnionej do otrzymania świadczenia 500 plus dla seniora ulegnie zmianie, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Do informacji tych należy zwiększona kwota świadczenia z finansów publicznych otrzymywana z innych podmiotów niż ZUS. Do podmiotów tych należy np. KRUS lub ośrodek pomocy społecznej. O przyznaniu emerytury lub renty, lub waloryzacji emerytury również należy poinformować ZUS. Jeżeli wnioskodawca został aresztowany lub rozpocznie odbywanie kary pozbawienia wolności, również należy powiadomić ZUS.

 

Najczęściej czytane artykuły

Zobacz inne artykuły z tej kategorii