Zasady Ochrony Danych Osobowych dotyczące wystąpień (reklamacji) składanych w PROFI CREDIT Polska S.A.

 

Administratorem Twoich danych osobowych będzie PROFI CREDIT Polska S.A z siedzibą
w Warszawie 03-291, ul. Św. Wincentego 93/5, NIP: 5472151080. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących Twoich danych możesz wystąpić do nas lub do Inspektora
w formie:

  1. Listownej – na adres ul. Św. Wincentego 93/5, 03-291 Warszawa,
  2. Telefonicznej – pod numer 33 496 00 60 lub 33 499 60 00 (Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora).

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe aby rozpatrzyć złożoną przez Ciebie reklamację lub udzielić odpowiedzi na Twoje wystąpienie – przez okres niezbędny do rozpatrzenia Twojej reklamacji,  do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, nie dłużej jednak niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów.

Odbiorcami Twoich danych mogą być:

  1. Podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu takie jak: dostawcy usług informatycznych,  pocztowych, prawnych, archiwizacyjnych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane  na podstawie zawartej z nami umowy  i  zgodnie z naszymi poleceniami.
  2. Podmioty uprawnione na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. organy administracji publicznej.

Przysługują Ci niżej opisane prawa:

  1. Prawo żądania od nas dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jednak możliwe jest, że nadal będziemy uprawnieni do przetwarzania danych na innej ważnej prawnie uzasadnionej podstawie.
  3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rozpatrzenia złożonej reklamacji, zaś ich niepodanie w konsekwencji uniemożliwi udzielenie odpowiedzi.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.